• Rocket Name: Kuaizhou-1A
  • Rocket Family: Kuaizhou
  • Rocket Configuration: 1A
  • No Earlier Than: Aug 30, 2019, 6:41:25 PM
  • Location: Unknown Pad, Jiuquan
  • Agency:
  • Live Video: https://www.youtube.com/watch?v=-6p7RQ6j-_U
  • Mission: KX-09 & TY-1-07 (Xiaoxiang-1-07)